Sustainable Development Goal
17

Туруктуу өнүгүү максатында өнөктөштүк

Туруктуу өнүгүүгө жетүүнүн каражаттарын бекемдөө жана туруктуу өнүгүүнүн кызыкчылыктарында глобалдуу өнөктөштүк механизм иштерин активдештирүү.

17.1 Салыктарды жыюу жана башка кирешелер боюнча улуттук мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатуу үчүн ички булактардын, анын ичинде өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн эл аралык колдоосунун натыйжасында ресурстарды мобилизациялоону күчөтүү;

17.2 Өнүккөн өлкөлөр өнүгүү максатында расмий жардам көрсөтүү (ӨРЖ) боюнча өзүнүн милдеттерин толук аткаруусун камсыз кылуу, анын ичинде көптөгөн өлкөлөр өзүнүн улуттук дүң кирешесинин (УДК) 0,7 пайыз деңгээлинде өнүгүп жаткан өлкөлөргө ӨРЖ тилкеси боюнча каражаттарды бөлүүнүн максаттык көрсөткүчтөрүнө жетүү милдеттерин аткаруусу жана азыраак өнүккөн өлкөлөргө өзүнүн УДКдан 0,15-0,20 пайыз деңгээлинде ӨРЖ бөлүүсү; ӨРЖ берген мамлекеттерге өзүнүн УДКнын 0,20 пайыздан аз эмес көлөмүн ӨРЖ тилкеси боюнча азыраак өнүккөн өлкөлөргө бөлүү максатын коюу жөнүндө маселени кароо сунушталат;

17.3 Өнүгүп жаткан өлкөлөр үчүн ар кандай булактардын кошумча каражаттарды мобилизациялоо;

17.4 Абалдардан, карыз акчанын эсебинен каржылоодон, карыздын оордугун жеңилдетүүдөн жана карыздарды кайрадан түзүүдөн көз каранды, демилгелөөгө багытталган, координацияланган саясатты жүргүзүүнүн натыйжасында өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн карыздарынын узак мөөнөттүү кабыл алуу деңгээлин камсыз кылуу максатында аларга жардам көрсөтүү жана ири өлчөмдө карызы бар кедей өлкөлөрдүн тышкы карыздары маселесин чечүү жана алардын карыздарыныноордугун жеңилдетүү;

17.5 Азыраак өнүккөн өлкөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн инвестицияларды демилгелөө режимдерин кабыл алуу жана колдонуу.

Технология 

17.6 Түндүк-Түштүк жана Түштүк-Түштүк тилкелери боюнча кызматташтыкты, ошондой эле илим, техника жана инновация тармактарында үч тараптуу аймактык жана эл аралык кызматташтыкты жана тийиштүү жетишкендиктерге жетүүнү кеңейтүү; эки тараптуу макулдашылган шартта маалыматтарды алмашууну активдештирүү, анын ичинде болгон механизмдердин ортосундагы координацияны жакшыртуунун натыйжасында, көбүнчө БУУнун деңгээлинде, ошондой эле технологияларды берүүдө көмөк көрсөтүүнүн жалпы механизминин жардамы менен активдештирүү;

17.7 Экологиялык коопсуз технологияларды өнүгүп жаткан өлкөлөр эки тараптуу макулдашылган шартта, анын ичинде жеңилдетилген жана преференциалдык шарттарда алуусу үчүн аларды иштеп чыгуу, берүү, таратуу жана өздөштүрүүгө көмөк көрсөтүү;

17.8 2017-жылга чейин азыраак өнүккөн өлкөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн илимди, технологияны жана инновацияны өнүктүрүү технологияларынын жана механизмдеринин банкын толук түрдө иштөөсүн камсыз кылуу жана жогорку натыйжалуу технологияларды, көбүнчө маалыматтык-коомуникациялык технологияларды колдонууну көбөйтүү.

Потенциалды өстүрүү

17.9 Туруктуу өнүктүрүү тармагында бардык максаттарга жетүүнүн улуттук пландарын жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтүү үчүн өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн потенциалын натыйжалуу жана максаттуу өстүрүүнү эл аралык колдоого алынуусун күчөтүү, анын ичинде Түндүк-Түштүк жана Түштүк-Түштүк тилкеси боюнча кызматташтыктын жана үч тараптуу кызматташтыктын натыйжасында күчөтүү.

Соода

17.10 Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун алкагында, анын ичинде өнүктүрүү тармагында Доха күн тартиби боюнча сүйлөшүүлөрдүн аяктоосунун натыйжасында, универсалдуу, эрежелерге негизделген, ачык, дискриминациялык эмес жана адилеттүү көп тараптуу соода системасын демилгелөө, анын ичинде

17.11 2020-жылга чейин дүйнөлүк экспортто азыраак өнүккөн өлкөлөрдүн үлүшүн эки эселентүү максатында өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн экспортун олуттуу өнүктүрүү;

17.12 Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун чечимдерине ылайык бардык азыраак өнүккөн өлкөлөргө узак мөөнөттүү негизде рынокко алымсыз жана квота коюлбаган кирүүгө өз учурунда ээ болуусун камсыз кылуу, анын ичинде азыраак өнүккөн өлкөлөр импорттогон товарларга карата колдонулган преференциалдык эрежелер ачык-айкын жана жөнөкөй болушу, рынокко кирүүнү жеңилдетүүгө көмөк көрсөтүүлөрү үчүн камсыз кылуу.

Системалык маселелер

Саясаттын ырааттуулугу жана мекемелердин ишмердиги

17.13 Жалпы макроэкономикалык туруктуулукту саясатты координациялоо жана саясаттын ырааттуулугун камсыз кылуу аркылуу жогорулатуу;

17.14 Туруктуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу боюнча саясатты ырааттуу кылуу;

17.15 Ар бир өлкөнүн страгиялык ыкмасы үчүн чөйрөсүн жана жакырчылыкты жоюунун саясатын жана туруктуу өнүктүрүү тармагындагы саясатын иштеп чыгууда жана жүзөгө ашырууда анын негизги ролун урматтоо.

Көптөгөн кызыкдар жактардын катышуусу менен өнөктөштүк

17.16 Бардык өлкөлөрдө, айрыкча өнүгүп жаткан өлкөлөрдө туруктуу өнүгүү тармагында максаттарга жетүүнү колдоо үчүн билимди, тажрыйбаны, технологияны жана финансы ресурстарын мобилизациялаган жана тараткан, көптөгөн кызыкдар жактардын катышуусунда өнөктөктүш менен толукталган, туруктуу өнүгүүнүн кызыкчылыгында Жалпы өнөктөштүктү чыңдоо;

17.17 Мамлекеттик уюмдардын ортосунда, мамлекеттик жана жеке сектордун ортосунда жана жарандык коомдун уюмдарынын ортосунда өнөктөштөрдүн ресурстарды колдонуудагы тажрыйбасына жана стратегиясына таянуу менен натыйжалуу өнөктөштүктүү өбөлгөлөө жана демилгелөө.

Маалыматтар, мониторинг жана эсеп берүү

17.18 2020-жылга чейин кирешесинин көлөмү, гендердик таандыгы, жашы, расасы, улуту, миграциялык статусу, майыптыгы, географиялык жайгашуусу жана башка улуттук шарттар эске алынган маанилүү мүнөздөмөлөр боюнча жогорку сапаттуу, актуалдуу жана анык маалыматтарга жетүүнү олуттуу жогорулатуу үчүн өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн, анын ичинде азыраак өнүккөн өлкөлөрдүн жана чакан аралдардагы өнүгүп жаткан мамлекеттердин потенциалын өстүрүү максатында колдоону күчөтүү;

17.19 2030-жылга чейин азыркы демилгелерге таянуу менен, ички дүң продукттун көрсөткүчүн жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу боюнча прогрессти өлчөөнүн башка көрсөткүчтөрүнө кошумча катары статистика тармагында өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн потенциалын өстүрүүнү иштеп чыгуу жана көмөк көрсөтүү.

Ушул Туруктуу өнүгүү максатына байланышкан негизги демилгелерибиздин жайгашкан жерлери